Kategorie

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  Firma - Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy Sp. z o.o. Sp. K.

              98-300 Wieluń, ul. R. Traugutta 43

              NIP: 832-000-41-79

              REGON: 730015440

  Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z Firmą . W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

  Sklep internetowy - sklep z towarami dostępny pod adresem internetowym www.elektromarketania.pl za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż towarów przez Firmę

  Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego

  Umowa - umowa sprzedaży towarów przez Firmę.

  Towar - każda rzecz sprzedawana przez Firmę, która jest przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.elektromarketania.pl

 2. Sklep Internetowy służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski. Do zakupów w Sklepie Internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski.
 3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.
 4. Opisy towarów i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Firma zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i konfiguracji.
 5. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży (wzór, odcień)
  a wynika z ustawień aparatów fotograficznych.
 6. Firma zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania ofert
  i akcji promocyjnych.

2. ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest na początku poprawne wypełnienie przez Klienta formularza oraz dostępność towaru w magazynie. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.

 2. Zamówienia można składać przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej, poprzez przesłanie zamówienia na adres poczty elektronicznej sklep@elektromarketania.pl oraz telefonicznie pod numerem telefon 605-052-790.

 3. Firma prezentuje aktualną i pełną ofertę produktów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Klient otrzyma informację o następujących możliwościach dalszego postępowania: częściowa realizacja zamówienia lub anulowanie całości (w przypadku gdy zamówiono więcej produktów), zamiana wybranego rozmiaru/koloru na dostępny lub też wydłużenie czasu oczekiwania klienta na realizację zamówienia.

 4. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon będący dla Klienta dowodem zakupu oraz jednocześnie podstawą do ewentualnej reklamacji. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT.
  W tym celu należy o tym poinformować na etapie składania zamówienia i podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

 6. Przyjęcie przez Firmę zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Dostawa zamówionego towaru następuje tylko wówczas, gdy Klient potwierdzi e-mailem zamówienie (dotyczy przesyłek płatnych przy odbiorze) oraz gdy zapłata za towar wpłynie na konto firmy (dotyczy płatności przelewem).

 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

 8. W przypadku złożenia zamówienia i podania nieprawdziwych danych do wysyłki stosujemy pkt. III ppkt 8 Regulaminu oraz powiadamiamy organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa w celu ustalenia tożsamości osoby składającej zamówienie.

 9. Złożenie zamówienia oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.

3. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Klient ma prawo wyboru różnych opcji wysyłki.

  a) Pocztą Polską – przesyłka ekonomiczna.

  b) Poczta Polska – przesyłka priorytetowa.

  c) Kurier – przesyłka kurierska.

  Koszty przesyłki zostają doliczone do wartości zamówienia według aktualnego cennika (Koszty wysyłki).

 1. Klient ma prawo wyboru następujących opcji płatności:

  a) przelew/wpłata na konto firmy: ING Bank Śląski Oddział w Wieluniu, nr. Rachunku bankowego: 11 1050 1461 1000 0024 2378 6355
  nazwa firmy: Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy Sp. z o.o. Sp. K.  98-300 Wieluń, ul. R. Traugutta 43

  b) za pobraniem – płatne przy odbiorze towaru.

 1. W przypadku płatności za pobraniem zostanie naliczona dodatkowa opłata według aktualnego cennika (Koszty wysyłki). W przypadku płatności przelewem może zaistnieć sytuacja zapłaty za towar, którego nie już na stanie magazynowym i którego nie można sprowadzić. W takim przypadku Klient zostanie o powyższej sytuacji niezwłocznie poinformowany, a kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwrócona na konto Klienta.

 2. Przy wybraniu płatności przelewem należność powinna wpłynąć na konto w ciągu 7 dni, po upływie tego czasu zamówienie jest anulowane.

 3. Firma zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia (wysłania przesyłki) w terminie do 48 h roboczych.
  W uzasadnionych przypadkach realizacja zamówienia może ulec opóźnieniu do maksymalnie 7 dni roboczych.

 4. W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

 5. W przypadku jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, zostanie obciążony kosztami transportu które w razie braku ich dobrowolnej zapłaty przez Klienta będą dochodzone przez Firmę w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym lub też kwota kosztów transportu zostanie doliczona do kolejnego zamówienia złożonego przez Klienta ale tylko w przypadku przedpłaty na konto.

4. REKLAMACJE

 1. Wszystkie wyroby dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z dokumentem zakupu oraz pisemną reklamacją.

 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary.

 4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Klient powinien sporządzić wraz z doręczycielem pisemny protokół uszkodzenia zawartości przesyłki.

 5. Miejscem rozpatrywania reklamacji jest siedziba Firmy. Formularz reklamacji

5. ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 w/w ustawy, tj.:

  1. jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

  2. konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 2. Zwrot należności za towar nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od odstąpienia od umowy, drogą przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.

 3. Zwracany towar należy odsyłać razem z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży jeśli takie oświadczenie nie zostało przesłane wcześniej.

 4. Klient zwraca towar na własny koszt, jednakże Klientowi zwracane są koszty dostawy towaru.

 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek ze zwróconym towarem za zaliczeniem pocztowym. W takim przypadku wróci on do dostawcy na jego koszt.

 6. Formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem: Formularz zwrotu

6. OCHRONA DANYCH KLIENTA ORAZ PRAW AUTORSKICH

 1. Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Firma zapewnia ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.

 2. Opisu wszystkich towarów prezentowanych na stronie internetowej oraz dołączone do nich zdjęcia są autorstwa Firmy i stanowią jej własność. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Firmy jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu.

 3. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: sklep@elektromarketania.pl lub pod numerem telefonu 605-052-790.

 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.