Kategorie

Promocje

Odbierz swój softshell i bądź gotowy na każde warunki

Odbierz swój softshell i bądź gotowy na każde warunki

Jeśli kupisz w naszym sklepie produkty Schneider Electric:

Aparaturę modułową (wyłączniki nadprądowewyłączniki różnicowoprądowewyłączniki kombinowane)
w wysokości 3000 zł netto lub
Osprzęt Asfora lub Sedna za 1500 zł netto
możesz nabyć za 1 zł produkt promocyjny w postaci kurtki softshell Hi-Tec lub 4F.

Regulamin Promocji BĄDŹ GOTOWY NA KAŻDE WARUNKI

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin promocji BĄDŹ GOTOWY NA KAŻDE WARUNKI zwany dalej „Regulaminem Promocji”, określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji.
 2. Organizatorem promocji jest firma Centrum Elektryczne Ania Boguccy Sp z o.o. Sp. k.
  NIP: 832 000 41 79 z siedzibą w Wieluniu, ul. Traugutta 43, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jacka Boguckiego – Właściciel, zwana dalej „Organizatorem”, [dalej: „Organizator”].      

§2 Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne mieszkające lub posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Promocji określonej w §3, spełniły warunki szczegółowo określone w niniejszym regulaminie.

§3 Czas trwania promocji

 1. Promocja trwa od 01.11.2018 do wyczerpania puli nagród.

§4 Warunki i mechanizm promocji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji BĄDŹ GOTOWY NA KAŻDE WARUNKI jest nabycie w okresie wskazanym w §3 produktów objętych promocją, czyli wybranych produktów Schneider Electric Polska z grupy aparatury modułowej, oraz produktów z grupy osprzętu elektroinstalacyjnego zgodnie z punktem 4 §4 .
 2. Uczestnik Promocji może dokonać nieograniczonej liczby zakupów i wielokrotnie otrzymywać nagrodę określoną w §6 punkt 1, o ile każdy zakup spełnia warunki uczestnictwa w Promocji.
 3. Nagrody w promocji są udostępnione na plakatach informacyjnych, udostępnionych przez Organizatora w siedzibie Elektromarketu przy Centrum Elektrycznym Ania, 98-300 Wieluń,
  ul. Traugutta 43 oraz udostępnione na stronie sklepu internetowego www.elektromarketania.pl
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie przez Klienta udokumentowanego zakupu w Centrum Elektrycznym Ania Sp. z o.o Sp. k., lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.elektromarketania.pl towarów, na kwotę minimum 1500 PLN netto z grupy osprzętu instalacyjnego Schneider Electric 03, lub na kwotę minimum 3000 PLN netto towarów z grupy aparatury modułowej Schneider Electric 01.

§5 Nagrody w Promocji BĄDŹ GOTOWY NA KAŻDE WARUNKI

 1. Nagrodą w Promocji BĄDŹ GOTOWY NA KAŻDE WARUNKI jest produkt promocyjny w postaci 1 sztuki kurtkisoftshell 4F czarno-szary o wartości 145 PLN netto lub kurtki softshell 4F szary o wartości 145 PLN netto, lub kurtki softshell HI-TEC granatowy o wartości 129 PLN netto za dokonanie zakupów na warunkach określonych w pkt 4 w §4.
 2. Łączna pula nagród w postaci produktów promocyjnych tj. kurtek softshell wynosi 65 sztuk.
 3. Uczestnik, który spełni zasady promocji określone w pkt 4 w §4, będzie mógł dokonać zakupu produktu promocyjnego w postaci kurki Softshell za symboliczną złotówkę netto w postaci wystawionej faktury Vat.
 4. Aby otrzymać nagrodę, uczestnik po dokonaniu zakupów określonych w pkt 4 w §4jest zobowiązany podpisać odbiór nagrody oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem i rozliczeniem niniejszej promocji.
 5. Nagrody będą wydawane do momentu wyczerpania zapasów z łącznej puli.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji przez uczestników jest Centrum Elektryczne Ania Boguccy Sp z o.o. Sp. k. 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 43, NIP 832 000 41 79.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy, adres firmy, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej uczestnika, numer telefonu kontaktowego uczestnika, numer rachunku bankowego oraz adres IP są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu przystąpienia do promocji, w tym wydania nagród, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wykonaniem niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji oraz w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – pkt c), art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

       c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne
       do wzięcia udziału w promocji,

d) uczestnikowi przysługuje:

− prawo dostępu do podanych danych osobowych, − prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, − prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, − prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, − prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora, tj. Centrum Elektryczne Ania Boguccy Sp z o.o. Sp. k. 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 43 z dopiskiem „ Inspektor ochrony danych” lub na adres e- mail: a.bednarek@centrumelektryczne.pl

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników promocji, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z promocją oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie nie późniejszym niż do ogłoszonego przez Organizatora dnia zakończenia Promocji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach organizacyjnych i informacyjnych, Klienci mogą kontaktować się z Organizatorem mailem na adres: info@centrumelektryczne.pl.
 2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Elektromarketu przy Centrum Elektrycznym Ania, 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 43 oraz udostępniony na stronie sklepu internetowego www.elektromarketania.pl
 3. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest załącznik: Formularz potwierdzenia odbioru nagrody.

                                                                                          

 

Formularz potwierdzenia odbioru nagrody.

 

FIRMA………………………………………………………………………………………….…………………..

                             Nazwa, adres, NIP,

 

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………

 

 

Numer telefonu……………………………………………………………………………..……………………

 

 

Adres do wysyłki nagrody…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                           …………………………………………………………….

                                                                          Podpis osoby upoważnionej

Leave a Reply